กองทะเบียนพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ความเป็นมาของกองกำลังพลในช่วงแรก

                 เมื่อมีประกาศรวมกรมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูธรเข้าเป็นกรมเดียวกันในปี พ.ศ. 2458 “กรมสารบรรณ” เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตร.ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยพ.ศ.2475 ได้มีประกาศจัดวางโครงสร้างกรมตำรวจขึ้นใหม่ตามประกาศเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2475 เรื่องจัดแบ่งแผนงานรายย่อยในกรมตำรวจ กรมสารบรรณ ได้ถูกลดฐานะและเปลี่ยนชื่อเรียกว่า “กองกลางกรมตำรวจ” โดยมีหัวหน้ากองเป็นผู้กำกับการ 1 นาย แบ่งออกเป็น 4  แผนก ค

1. แผนกร่าง

2. แผนกสารบรรณและคดี

3. แผนกทะเบียนพล และสถิติ

4. แผนกแพทย์  

ระยะต่อมา กองกลางกรมตำรวจ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองปกครองกรมตำรวจ” สถานที่ทำงานอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย และต่อมาปี พ.ศ.2476 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับการจัดราชการเพราะแต่เดิมการจัดส่วนราชการกรมตำรวจก็มักจะเป็นรูปประกาศของเสนาบดี โดยอ้างกระแสพระบรมราชโองการ และต่อมา พ.ศ. 2491 ได้มีพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบราชการตำรวจ กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสำนักงานเลขานุการกรม โดยแบ่งเป็น 5 แผนก คือ

1.    แผนกสารบรรณ

2.    แผนกทะเบียนพล

3.    แผนกทะเบียนประวัติ

4.    แผนกจัดกำลัง

5.    แผนกตรวจรายงานตรวจราชการ

แผนกที่เกี่ยวกับการบริหารกำลังพลคือ แผนกทะเบียนพล แผนกทะเบียนประวัติ และแผนกจัดกำลัง ต่อมาปี พ.ศ. 2519  กรมตำรวจได้พิจารณาเห็นว่ากำลังพลของกรมตำรวจนั้นมีอยู่จำนวนมาก การที่จะให้การบริหารงานบุคคลหรือกำลังพล อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเลขาฯ ซึ่งมีหน้าที่หลายอย่าง จะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงได้ขอเสนอขอจัดตั้ง กองกำลังพลกรมตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2519 และมีคำย่อเรียกตามระเบียบฯ  กรมตำรวจ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2522 ว่า “ ก.พ.” โดยมีส่วนราชการ ดังนี้

1. กองกำกับการ 1 แบ่งออกเป็น

      (1) แผนกธุรการ

      (2) แผนกการเงินและวัสดุ

      (3) แผนกการลาและให้ออก

      (4) แผนกวิเคราะห์และประเมินผล       

2. กองกำกับการ 2 แบ่งออกเป็น

      (1) แผนกดัชนีและบันทึก         

      (2) แผนกประวัติชั้นสัญญาบัตร

      (3) แผนกประวัติชั้นประทวน

      (4) แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์

3. กองกำกับการ 3 แบ่งออกเป็น

      (1) แผนกโครงสร้างและอัตรากำลัง

      (2) แผนกจัดอัตรากำลัง

      (3) แผนกควบคุมอัตราชั้นสัญญาบัตร

      (4) แผนกควบคุมอัตราชั้นประทวน

4. กองกำกับการ 4 แบ่งออกเป็น

      (1) แผนกบรรจุบุคคลภายนอก

      (2) แผนกบรรจุบุคคลภายใน

      (3) แผนกแต่งตั้งชั้นสัญญาบัตร

      (4) แผนกแต่งตั้งชั้นประทวน

5. กองกำกับการ 5 แบ่งออกเป็น

      (1) แผนกความชอบสัญญาบัตร

      (2) แผนกความชอบชั้นประทวน

      (3) แผนกความชอบกรณีพิเศษ

      (4) แผนกเงินเพิ่มพิเศษ        

          Backกลับหน้าหลัก                                                                                                                                                 Nextอ่านต่อ