กองทะเบียนพลได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์หน่วย
เป็น : www.personnelpolice.com
จึงขออภัยในความไม่สะดวก